Mark Harten

Mark Harten

Mr. Mark P. Harten

Advocaat mr. Mark P. Harten is per 2019 als zelfstandig advocaat-ondernemer toegetreden tot ons kantoor.

Mark houdt zich binnen ons kantoor bezig met verbintenissenrecht, burgerlijk procesrecht en beslag- en executierecht. Hij heeft in 2018 de Grotius specialisatieopleiding ‘Onroerend Goedrecht’ afgerond en in 2022 de Grotius specialisatieopleiding ‘Onderneming en Aansprakelijkheid’.

Voor zijn toetreding tot de advocatuur heeft hij als gerechtsdeurwaarder en als bedrijfsjurist gewerkt.

Mark heeft in zijn carrière meer dan honderd zittingen gedaan en kan bogen op ruim 25 jaar proceservaring.

Mark is lid van de Vereniging van Vastgoedjuristen (VVJ), lid van de Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA) en lid van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA).

En Mark staat met de specialisaties Huurrecht, Strafrecht en Sociaal Zekerheidsrecht ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

U kunt in de volgende situaties met Mark contact opnemen voor rechtsbijstand:

U wilt tot dagvaarding overgaan, of u bent gedagvaard. U wilt beslag leggen, of er is bij u beslag gelegd. Uw faillissement is aangevraagd, of u wilt het faillissement van een schuldenaar aanvragen. U heeft een geschil over een onroerende zaak met de (ver)huurder, (ver)koper, makelaar, aannemer, buren, of de Vereniging van Eigenaren. U bent een overeenkomst aangegaan die niet wordt nagekomen. U bent aansprakelijk gesteld, of u wilt een (rechts)persoon aansprakelijk stellen voor schade.

Recent gevoerde procedures door mr. M.P. Harten:

Kort geding tot verbod executieveiling door hypotheekhouder; openbare verkoop pand mag niet doorgaan, want niet voldaan aan voorwaarden voor parate executie. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:4759

Kort geding tot verbod executieveiling woning door Rabobank; het wordt de Rabobank verboden de openbare verkoop van de woning door te laten gaan. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:5705

Kort geding tot nakoming koopovereenkomst vastgoed; wederpartij wordt veroordeeld om woning en parkeerplaatsen te leveren tegen de afgesproken koopprijs. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:12150

Overeenkomst van aanneming complex woningen; opschorting betaling en beroep op wanprestatie verworpen. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2023:1841

Incassodagvaarding huurachterstand; verweer wederpartij tot huuropschorting en huurkorting vanwege gebreken aan het gehuurde, slaagt niet. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:5795

Incassoprocedure openstaande facturen; verrekeningsverweer wederpartij uit hoofde van contante betalingen uit Afrika ten bedrage van 1,7 miljoen. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:2303

Verhuurder Staedion houdt mishandelende huurder ten onrechte hand boven het hoofd; huurster is mishandeld door buurman, eveneens huurder bij gedaagde. Staedion heeft onvoldoende opgetreden naar aanleiding van de mishandeling. Staedion schiet hiermee tekort in haar verplichting om huurster het huurgenot te verschaffen waarop zij recht heeft, zodat sprake is van een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:2749

COVID-besluiten sluiting Privé Sauna en dwangsom van 10.000 EUR, vernietigd; de Voorzitter van de Veiligheidsregio was niet bevoegd om lasten onder dwangsom en spoedeisende bestuursdwang op te leggen. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:5595

Gemeente Arnhem handelt in strijd met de waarheidsvinding en de goede procesorde; het ongevraagd indienen van processtukken en bij akte bepleiten van standpunten in strijd met het bepaalde in het tussenvonnis, acht de rechtbank strijdig met het bepaalde in de artikelen 21 en 111 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:6496

Vordering tot niet ontvankelijkheid verklaring en zekerheidstelling afgewezen; lastgeving aan niet in Nederland ingezetene, geen zekerheidstelling door buitenlandse procespartij. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:6670

Vordering tot nakoming koopovereenkomst woning; beroep op vernietiging wegens wilsgebrek afgewezen. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:8407

Kort geding tegen Vereniging van Eigenaren; stroomafsluiting appartement door VvE is onrechtmatig. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:8407

Verzetprocedure; verzet tegen verstekvonnis van 21 jaar oud. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4562

Verzetprocedure; ondanks tweemaal betekening verstekvonnis te Engeland in persoon, is verzet ontvankelijk. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:1433

Incasso aannemer renovatieproject woningen in Duitsland; vordering toegewezen, reconventie afgewezen. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:1545

Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor; verdwenen partij Ketamine, negentig pallets. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:1021

Executiegeschil verkoop woning wegens hypotheekachterstand; Rabobank moet executieveiling woning staken. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6243

Geschil koopovereenkomst levering appartementen in Rotterdam; mondelinge afspraak contante betaling van € 500.000? http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:2494

Vordering tot ontbinding en ontruiming woning wegens huurachterstand en incassokosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:5634

Vordering uit ongerechtvaardigde verrijking blokverwarming appartementencomplex woningbouwvereniging afgewezen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:521

Ontruimingsprocedure; eisvermeerdering vanwege aanwezige gebreken bij oplevering gehuurde. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:9738

Verzetprocedure; de overeenkomst is niet gesloten onder misbruik van omstandigheden. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:6133

Toepassing ‘en bloc clausule’ door Uitvaartverzekeraar Yarden als in strijd met de redelijkheid en billijkheid maatschappelijk onaanvaardbaar geacht. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:3843 en http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:2316 en http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:5245

Hof Den Haag; bijstandsgerechtigde met inkomen beneden de wettelijke beslagvrije voet in staat van faillissement gesteld. Indiening onvolledig WSNP-verzoek aangemerkt als ‘misbruik van bevoegdheid’. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:1537

Vernietiging faillissement in hoger beroep; ondanks pluraliteit en ’toestand van opgehouden hebben te betalen’. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:4111

We bellen u terug!

Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.


    Openingstijden:

    8:30 tot 17:15 op werkdagen.