Categorie: Arbeidsrecht

Duur partneralimentatie per 1 januari 2020 gewijzigd

Door Kim Van Oosten op 13 jun 2019 / Plaats een reactie

Recent is het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. Het aannemen van dit wetsvoorstel zal van invloed zijn op de duur van alle partneralimentatieverzoeken die op of na 1 januari 2020 gedaan worden. Onder de huidige wetgeving bedraagt de duur van partneralimentatie maximaal twaalf jaar. De Wet herziening partneralimentatie brengt de alimentatieduur […]

Lees meer »

Griffierechten per 1 januari 2019 verhoogd

Door Glenn Haulussy op 10 dec 2018 / Plaats een reactie

Op 14 november 2018 heeft minister Dekker van Rechtsbescherming de griffierechten per 1 januari 2019 bekend gemaakt. Onderstaand treft u de griffierechten aan voor civiele zaken die vanaf 1 januari 2019 voor het eerst dienen bij een gerechtelijke instantie.   Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht voor niet-natuurlijke personen Griffierecht voor […]

Lees meer »

Wijziging arbeidswetgeving- Wet Arbeid in Balans

Door Glenn Haulussy op 12 nov 2018 / Plaats een reactie

Op 1 juli 2015 is de arbeidswetgeving ingrijpend gewijzigd door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De bedoeling was dat ontslag goedkoper en makkelijker zou zijn. Daarnaast was het de bedoeling dat flex minder flex zou worden en eerder een vast dienstverband zou worden aangeboden. Na ruim drie jaar is gebleken dat […]

Lees meer »

Nowy procent rabatu pielęgnacyjnego dodany do standardów zgłoszenia alimenty

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

Nie-opiekuńczego rodzica, lub rodzica z układem, sprawia, że koszt dla dzieci w czasie, że dzieci są pobyt z nim. Część potrzeb dzieci jest świadczona w naturze. Przy obliczaniu alimentów na dziecko, które mają być wypłacane przez rodziców nieizolacyjnych, to jest brane pod uwagę poprzez zastosowanie zniżki opieki. Rabat pielęgnacyjny jest wyrażony w procentach potrzebę, że […]

Lees meer »

Добавлен новый процент скидки по уходу, чтобы сообщить о нормах алиментов

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

Родитель, не являющийся опекуном, или родитель с договоренностью, делает стоимость для детей в течение времени, что дети остаются с ним/ней. Часть потребностей детей предоставляется в натуральном виде. При расчете алиментов на ребенка, которые должны быть оплачены родителем, не являющимся опекуном, это учитывается при применении скидки по уходу. Скидка по уходу выражается в процентах от потребности […]

Lees meer »

Nova porcentagem de desconto de cuidados adicionados ao relatório padrões de pensão alimentícia

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

O pai não-custodial, ou o pai com o arranjo, faz um custo para as crianças durante o tempo que as crianças estão ficando com ele/ela. Uma parte da necessidade das crianças é fornecida no tipo. Ao calcular a pensão alimentícia a ser paga pelo pai não-custodial, esta é tida em conta através da aplicação de […]

Lees meer »

Nuevo porcentaje de descuento en el cuidado añadido para informar de los estándares de pensión alimenticia

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

El padre que no tiene la custodia, o el padre con el arreglo, hace un costo para los niños durante el tiempo que los niños se quedan con él/ella. Una parte de la necesidad de los niños se proporciona en especie. En el cálculo de la pensión alimenticia del niño a pagar por el padre […]

Lees meer »

New percentage of care discount added to report alimony standards

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

The non-custodial parent, or the parent with the arrangement, makes a cost for the children during the time that the children are staying with him/her. A part of the children's need is provided in kind. In calculating the child alimony to be paid by the non-custodial parent, this is taken into account by applying care […]

Lees meer »

新增加的护理折扣百分比报告赡养费标准

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

非拘禁的父母, 或父母的安排, 为孩子们在孩子们和他/她住在一起的时候付出了代价。儿童需要的一部分是实物提供的。在计算由非拘禁父母支付的子女赡养费时, 应考虑到申请照顾折扣。照顾折扣的百分比表示的需要, 匹配-节假日计数-儿童的天数在非拘禁父母。以前, 维护标准报告只知道15%、25% 或35% 的折扣率。自2018年1月1日以来, 还增加了5% 的百分比。因此, 我们现在知道作为一个经验法则的以下百分比: 5% 的共享护理每周少于1天 15% 平均每周1天的共享护理 25% 平均每周2天的共享护理 平均每星期3天共35% 次。申请照顾折扣的例外情况是可能的, 例如, 因为子女没有主要居所的父母不符合安排。

Lees meer »

介護割引の新たな割合は、慰謝料基準を報告するために追加

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

親権のない親、または配置を持つ親は、子供たちが彼/彼女と一緒に滞在している時間の間に子供のための費用を行います。子供の必要性の一部分は種類で提供される。親権のない親によって支払われる子供の慰謝料の計算では、これはケア割引を適用することによって考慮されます。介護割引は、一致する必要があるの割合で表されます-休日はカウント-子供たちは非親権の親で過ごす日の数。以前は、メンテナンス基準レポートは、15%、25% または 35% の割引率を知っていた。1月2018日以来、5% の割合も追加されています。従って私達は親指の規則として次のパーセントを今知っている: 週1日未満の共有ケアのための 5% 週平均1日の共有ケア 15% 週平均2日の共有ケアのための 25% 週平均3日の共有ケアのための 35%。介護割引の適用の例外は子供が彼らの主要な住居を持たない親が整理に従わないので、例えば可能である。

Lees meer »
© 2020 Haulussy The Law Company. Alle rechten voorbehouden — Made By 7